DUH VREMENA-ZEITGEIST

 

PRVI DEO - MONETARNA EKONOMIJA

POGLAVLJE 1-MEHANIZMI I POSLEDICE

  
Bliže određenje termina

 Termin Ekonomija se uopšteno definiše kao društvena nauka koja proučava proizvodnju, raspodelu i potrošnju dobara i usluga.

 Na početku 21.veka preovlađujući sistem praktično, svih ekonomija širom sveta je neki od oblika monetarnog sistema. Monetarni sistem koristi univerzalno sredstvo razmene, novac, čijim posredstvom pospešuje zapošljavanje, proizvodnju, distribuciju i potrošnju roba i usluga. Načinima primene  ovog sredstva, kao osnove ekonomskog sistema se bavi monetarna ekonomija.

 Uprkos činjenici  da nijedna nacija na planeti ne koristi ništa drugo osim principa teorije monetarne ekonomije u upravljanju sistemom, ipak postoje izvesne razlike. Uopšteno govoreći, ove razlike se odnose na stepen državnog administriranja tj. uticaja na eknonomske i finansijske tokove. Na početku ove skale, od veće do manje kontrole, je komunizam, kao oblik maksimalne državne kontrole, preko socijalizma, koji karakteriše delimična državna kontola do kapitalizma, za koji je tipičan mali ili nikakav uticaj države. Ove varijacije u primeni definišu društveno uređenje.

 Preovlađujuće društveno uređenje u savremenom svetu je kapitalizam, koji u svojoj suštini nosi teorijski koncept slobodnog tržišta.Kapitalizam možemo definisati kao ekonomski sistem u kom su sredstva za proizvodnju u privatnom vlasništvu, namenjena stvaranju profita, gde su investicije, distribucija, zarada i cenovna politika roba i usluga detreminisana silama koje deluju na slobodnom tržištu. (Dalje)


DUH VREMENA - ZEITGEIST (VODIČ ZA AKTIVISTE)

Uvod


Pokret ZEITGEIST je aktivistička grana projekta VENUS, u koji je ugrađen život i rad industrijskog dizajnera i socijalnog inženjera , Jacque Fresco-a. Jacque trenutno živi u Venus-u, na Floridi, gde blisko sarađuje sa prvim saradnikom, Roxanne Meadows. Pre svega, dobro je da pojasnimo da i sam Mr. Fresco smatra da njegovi  nazori i dostignuća , zapravo na jedinstven način proističu iz evolucije naučne misli čuvane i razvijane još od osvita antičkog vremena.  Pojednostavljeno, projekat Venus predstavlja i kroz pokret Zeitgeist odelotvoruje, nešto što možemo rezimirati kao, Primena naučnog metoda u interesu ljudskog društva. (Dalje)


«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7