DUH VREMENA-ZEITGEIST

TREĆI MEHANIZAM

PROFIT PRE SVEGA

Najjači motivator u monetarnom sistemu je profit, tj. bogaćenje na tuđem radu. Svi igrači u igri moraju, ako imaju nameru da prežive, da pronađu strategiju da obezbede prihod. Oni koji rade za platu se trude da što bolje naplate svoje usluge, dok se poslodavac konstantno trudi da smanji troškove u cilju maksimiziranja profita. Ovo je dominantan mentalitet u monetarnom sistemu, a oni koji su u poziciji materjalnog blagostanja su najčešće najbezobzirniji. Mnogi zagovornici profitnog sistema će vam govoriti o svojim etičkim standardima u svom radu, istorija je pokazala da je profit bolest koji ne truje samo naš lični i društveni život već i čitavu životnu sredinu od koje zavisi sve što nam je potrebno da opstanemo kao vrsta.

 Kako bilo, pre nego što se pozabavimo negativnim posledicama profitnog mentaliteta, razmotrićemo i stavove koje mnogi stavljaju u prilog profitu- podsticajnost i preduzimljivost.  (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

DRUGI MEHANIZAM

                                                 IZOBILJE OSKUDNOSTI

U monetarnoj ekonomiji, jedan od fundamentalnih zakona je zakon ponude i tražnje, koji jednostavno ukazuje na činjenicu da što je nečega više, to manje vredi. Na primer, pijaće voda je kroz istoriju je važila za obilan resurs, što je činilo  komercijalno neupotrebljivom. Ipak, zagađenje vodenih tokova nas je dovelo do komercijalizacije i tog resursa, tako da voda dostiže cenu višu i od nafte. Prostim rečima, što je resurs oskudniji to je profitabilniji. Ako kompanija uspe da ubedi tržište u oskudnost proizvoda koji nudi, moći će da postigne i bolju cenu. Ovo proizvodi snažnu motivaciju da se proizvod učini oskudnim. Isto se ponašaju i centralne banke gotovo svih zemalja kreirajući nestašicu novca u cilju pritiska na tržište novca. Bernard Lietaer, dizajner evropske valute ukazuje,

 

Pohlepa i nadmetanje nisu  nepromenljiva osobina čoveka...pohlepa i strah od nemaštine su konstantno podsticani  i pojačavani  pod uticajem  novca... Mi možemo da proizvedemo dovoljno hrane za sve... ali jasno je da nema dovoljno novca da tu hranu plati. Oskudnost je u našim nacionalnim valutama. Zapravo, svrha centralne banke je da kreira i održi  novac oskudnim. Direktna posledica ovoga je da se moramo međusobno boriti u cilju opstanka. (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

PRVI MEHANIZAM

NUŽNOST ODRŽANJA CIKLUSA POTROŠNJE

  Uloga čoveka u monetarnom sistemu ima tri pojavna oblika,

 Zaposleni- Potrošač- Poslodavac ( Vlasnik/Proizvođač)

Zaposleni izvršava zadatke za poslodavca u zamenu za novčanu nadoknadu, platu, dok poslodavac prodaje dobra ili usluge potrošaču u zamenu za profit, drugi oblik novčane nadokade. Naizmenično , i poslodavac i zaposleni preuzimaju ulogu potrošača, i zahvaljujući svojoj zaradi i profitu pribavljaju dobra i usluge važne za njihov opstanak.  Čin kupovine dobara i usluga, što je uloga potrošača, omogućava poslodavcu sticanje profita, a zatim i isplatu plate zaposlenom.

Drugim rečima, postoji uslov neprekidne potrošnje, koja održava poslodavca u biznisu, a zaposlenom čuva radno  mesto. (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

 

PRVI DEO - MONETARNA EKONOMIJA

POGLAVLJE 1-MEHANIZMI I POSLEDICE

  
Bliže određenje termina

 Termin Ekonomija se uopšteno definiše kao društvena nauka koja proučava proizvodnju, raspodelu i potrošnju dobara i usluga.

 Na početku 21.veka preovlađujući sistem praktično, svih ekonomija širom sveta je neki od oblika monetarnog sistema. Monetarni sistem koristi univerzalno sredstvo razmene, novac, čijim posredstvom pospešuje zapošljavanje, proizvodnju, distribuciju i potrošnju roba i usluga. Načinima primene  ovog sredstva, kao osnove ekonomskog sistema se bavi monetarna ekonomija.

 Uprkos činjenici  da nijedna nacija na planeti ne koristi ništa drugo osim principa teorije monetarne ekonomije u upravljanju sistemom, ipak postoje izvesne razlike. Uopšteno govoreći, ove razlike se odnose na stepen državnog administriranja tj. uticaja na eknonomske i finansijske tokove. Na početku ove skale, od veće do manje kontrole, je komunizam, kao oblik maksimalne državne kontrole, preko socijalizma, koji karakteriše delimična državna kontola do kapitalizma, za koji je tipičan mali ili nikakav uticaj države. Ove varijacije u primeni definišu društveno uređenje.

 Preovlađujuće društveno uređenje u savremenom svetu je kapitalizam, koji u svojoj suštini nosi teorijski koncept slobodnog tržišta.Kapitalizam možemo definisati kao ekonomski sistem u kom su sredstva za proizvodnju u privatnom vlasništvu, namenjena stvaranju profita, gde su investicije, distribucija, zarada i cenovna politika roba i usluga detreminisana silama koje deluju na slobodnom tržištu. (Dalje)


DUH VREMENA - ZEITGEIST (VODIČ ZA AKTIVISTE)

Uvod


Pokret ZEITGEIST je aktivistička grana projekta VENUS, u koji je ugrađen život i rad industrijskog dizajnera i socijalnog inženjera , Jacque Fresco-a. Jacque trenutno živi u Venus-u, na Floridi, gde blisko sarađuje sa prvim saradnikom, Roxanne Meadows. Pre svega, dobro je da pojasnimo da i sam Mr. Fresco smatra da njegovi  nazori i dostignuća , zapravo na jedinstven način proističu iz evolucije naučne misli čuvane i razvijane još od osvita antičkog vremena.  Pojednostavljeno, projekat Venus predstavlja i kroz pokret Zeitgeist odelotvoruje, nešto što možemo rezimirati kao, Primena naučnog metoda u interesu ljudskog društva. (Dalje)